Th
En

ข้อตกลงและเงื่อนไข

กฎระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการต่างๆ
ขอต้อนรับท่านสู่ www.lifestylehomedeco.com และ shop.lifestylehomedeco.com เว็บไซต์ช้อปปิ้งสำหรับคนรักการแต่งบ้านพร้อมระบบการสั่งซื้อสินค้าและบริการจาก Lifestyle กรุณาอ่านข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆและปฎิบัติตาม เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ มีดังนี้

เนื้อหา ความเป็นเจ้าของและเงื่อนไข ในการใช้เว็บไซต์
ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงรูปภาพ รูปวาด รูปถ่าย ภาพถ่าย รูปวาด คลิปหนัง ข้อความ เนื้อหา รายละเอียดเนื้อหาข้อมูลต่างๆที่ปรากฎในเว็บไซต์ www.lifestylehomedeco.com และ shop.lifestylehomedeco.com เป็นลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ถูกควบคุมและถือสิทธิ์ โดย บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด ชื่อเว็บไซต์ www.lifestylehomedeco.com และ shop.lifestylehomedeco.com บริษัทไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน คัดลอก แจกจ่าย โฆษณาซ้ำ ดาวน์โหลด หรือปลอมแปลงเนื้อหาสาระ เครื่องหมายการค้าและสิ่งต่างๆ ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งข้อความ ภาพผ่านทางอิเล็คทรอนิคส์ และหรือ ทางเครื่องกล สื่อสาร การทำสำรองอื่นใด บันทึก การถ่ายเอกสาร หรือการทำสำเนาคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรและทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

ทั้งนี้ทางบริษัทอนุญาตให้สามารถเผยแพร่ ทำซ้ำ แจกจ่าย ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ลงในสิ่งพิมพ์ ในส่วนต่างๆบนเว็บไซต์นี้โดยในกรณีใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาและหรือเลือกซื้อสินค้า โดยต้องไม่ทำการแก้ไขข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้และต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินที่แจ้งไว้เบื้องต้น

ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทราบว่า ทาง บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด จะไม่รับผิดชอบ สำหรับนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น เนื่องจากเว็บไซต์มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ และขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านระมัดระวังอย่างเข้มงวดเมื่อออกจากเว็บไซต์ www.lifestylehomedeco.com และ shop.lifestylehomedeco.com และโปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียด และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น

การให้ข้อมูลและภาษาที่ใช้ในการติดต่อ เนื่องจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์อาจมีการสอบถาม ตั้งคำถาม วิจารณ์ พาดพิงและส่งต่อ มายังเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อขึ้นเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ส่งต่อไปยังเว็บไซต์ อีเมล์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ หรือเขียนโปรแกรมสแปม ไวรัส เพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ผู้ใช้บริการต้องยืนยันข้อมูลที่ให้ต้องเป็นจริง ไม่มีการแอบอ้างชื่อบุคคล องค์กร หรือสถาบันให้เกิดความเข้าใจผิด ในกรณีข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯให้ถูกเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ มิได้หมายความว่า บริษัทฯ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหรือเนื้อหา แต่หากผ่านพิจารณาว่ามีการใช้ภาษาที่เหมาะสมในระดับหนึ่งเท่านั้น

ข้อมูลต่างๆ ที่จัดทำโดยบริษัทฯ มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รวมถึงโปรแกรมที่เขียนก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของข้อมูลมีจำนวนมาก ทางบริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฎิเสธรายการที่มีความผิดปกติหรือไม่ถูกต้องของข้อมูลหากตรวจพบ อาทิ ราคาสินค้า, ราคาโปรโมชั่น, รายละเอียดเนื้อหาสินค้า ฯลฯ

และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้โดยมิต้องแจ้งต่อผู้ใช้บริการล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ทางบริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายเกี่ยวกับการใช้บริการนี้ทุกครั้งที่แวะชม หรือใช้บริการจากเว็บไซต์

กฎระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการต่างๆ
ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกกรอกผ่านเว็บไซต์ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่ www.lifestylehomedeco.com และ shop.lifestylehomedeco.com จะถูกป้องกันด้วยระบบ SSL Certificates Secure Socket Layer Protocol เป็นระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งมั่นใจได้ว่า ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนเว็บ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการสั่งซื้อหรือข้อมูลบัตรเครดิต รหัสผ่านต่างๆ จะไม่สามารถถูกเจาะข้อมูลโดย hacker ได้

เมื่อท่านชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ท่านกรอกในหน้าต่างของธนาคารจะถูกบันทึกและอนุมัติผ่านทาง Payment Gateway ของธนาคารนั้นๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของ VISA และ MASTER เท่านั้นและเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล หากมีการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลบัตรเพิ่มเติม หรือปฎิเสธรายการสั่งซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรืออธิบายเหตุผลใดๆ ในบางกรณี